لبه سیگار میلیون واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

لبه: سیگار میلیون واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

میزان تولید، واردات، صادرات و برآورد قاچاق سیگار از سال ۱۳۹۳ تا آخر سال ۱۳۹۶ و نیز برنامه مدنظر طی امسال در بخش‌های مربوط به آن اعلام شد.

۴ سال با سیگار!

۴ سال با سیگار!

عبارات مهم : سیگار

میزان تولید، واردات، صادرات و برآورد قاچاق سیگار از سال ۱۳۹۳ تا آخر سال ۱۳۹۶ و نیز برنامه مدنظر طی امسال در بخش های مربوط به آن اعلام شد.

به گزارش ایسنا، میزان تولید، واردات و برآورد سیگار در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۶۹ درصد افزایش، ۷۶ درصد کم کردن و ۷۷ درصد کم کردن یافته هست. براساس تولید سیگار در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۲۹.۲ میلیارد نخ بوده و در سال ۱۳۹۶ به عددی معادل ۴۹.۳ میلیارد نخ رسیده است و براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است این میزان به ۵۵ میلیارد نخ زیاد کردن یابد. این در حالی است که صادرات سیگار در سال ۱۳۹۳ معادل ۰.۳ میلیون نخ بوده که در سال ۱۳۹۶ به ۳۶۰ میلیون نخ رسیده و قرار بر این است که در امسال این میزان به ۷۰۰ میلیون نخ برسد.

۴ سال با سیگار!

گفتنی است واردات سیگار در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۱۳.۶۵ میلیارد نخ بوده که در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۳.۲۷ میلیارد نخ کم کردن یافته و قرار بر این است که واردات رسمی سیگار در آخر امسال به صفر برسد. در مورد برآورد قاچاق سیگار نیز باید خاطر نشان کرد هرچند این برآورد در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۱۲.۱۵ میلیارد نخ بوده، ولی در سال ۱۳۹۶ به ۲.۷۹ میلیارد نخ کم کردن یافته است.

بر اساس اطلاعات و نمودارهایی که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته هست، تولید داخلی سیگار در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۹.۲ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۴.۹۵ میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹.۳ میلیارد نخ بوده است و این در حالی است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار براین است که تولید سیگار در امسال به ۵۵ میلیارد نخ زیاد کردن یابد.

میزان تولید، واردات، صادرات و برآورد قاچاق سیگار از سال ۱۳۹۳ تا آخر سال ۱۳۹۶ و نیز برنامه مدنظر طی امسال در بخش‌های مربوط به آن اعلام شد.

در خصوص واردات سیگار باید اعلام کرد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳.۶۵ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶.۴ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۹۷ میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۶ معادل ۳.۲۷ میلیارد نخ سیگار به کشور وارد شده است و قرار بر این است که در آخر سال ۱۳۹۷ میزان واردات سیگار به صفر برسد. گفتنی هست؛ طی دو ماهه امسال میزان واردات سیگار به کشور به صفر رسیده است و طبق برنامه تدوین شده است این شرایط باید تا آخر سال حفظ شود.

در ارتباط با برآورد قاچاق سیگار باید خاطر نشان کرد که در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۱۲.۱۵ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۸.۶ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۶.۲۵ میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۲.۷۹ میلیارد نخ عدد مربوط به برآورد قاچاق سیگار بوده است و براساس برآورد صورت گرفته در امسال اعلام شده است که تا آخر سال ۱۳۹۷ برآورد قاچاق سیگار معادل دو میلیارد نخ خواهد بود.

۴ سال با سیگار!

گفتنی هست؛ صادرات سیگار در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۰.۳ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۸.۱ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۱۷۰.۱ میلیون نخ و در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۳۶۰ میلیون نخ سیگار صادر شده است و قرار بر این است که میزان صادرات سیگار در امسال براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ۷۰۰ میلیون نخ برسد.

میزان تولید، واردات، صادرات و برآورد قاچاق سیگار از سال ۱۳۹۳ تا آخر سال ۱۳۹۶ و نیز برنامه مدنظر طی امسال در بخش‌های مربوط به آن اعلام شد.

واژه های کلیدی: سیگار | میلیون | واردات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

۴ سال با سیگار!

۴ سال با سیگار!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog